زمینه های کاری

فهرست طرح ها و کارهائي که در حال حاضر عهده دار هستم :

» نگارش رساله دکترا

» اداره سایت های شبکه حقوق

» اداره سایت های شبکه لرستان

» مدیر عامل و رئیس هیات مدیره موسسه مطالعات حقوقی و اطلاع رسانی دادراهبرد

» مشاور حقوقي. نکته: در حال حاضر به خاطر اقامت در فرانسه و تمرکز بر نگارش رساله دکترا از پذیرش وکالت دعاوی و ارائه مشاوره حقوقی معذورم. تنها مورد مشاوره حقوقی که در حال حاضر عهده دار می باشم برای آقاي كوروش ضيابري  جوانترين خبرنگار جهان است.

زمینه های مطالعاتی و کاری حقوقی:

» حقوق به طور عام و حقوق عمومی به طور خاص

» حقوق اساسی

» حقوق آزادیهای بنیادین

» حقوق مالی

» حقوق اطلاعات و ارتباطات

» حقوق مالکیت معنوی

زمینه های مطالعاتی و کاری غیر از حقوق:

» طراحی و اداره وب سایت، نرم افزار، بانک های اطلاعاتی

» فلسفه، از جمله فلسفه غرب، فلسفه سیاسی

» مطالعات اسلام شناسی، از جمله فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی، فقه

» مطالعات علوم سیاسی، از جمله اندیشه های سیاسی، مسائل ایران و روابط بین الملل

» ادبیات خصوصا شعر کلاسیک، ادبیات فارسی و ادبیات فرانسه

» مطالعات جامعه شناسی خصوصا جامعه شناسی اقوام