از سوره بون تا سوربون ؟سوره بون نام محله ای است در نورآباد دلفان که در آن بزرگ شده ام. سوربون نام دانشگاهی است که در آن مشغول به تحصیل هستم.

انتخاب این عنوان از آن روست که سوره بون شروع تولد حقیقی و دانش آموختگی ام بوده و سوربون خاتمه مطالعات رسمی علمی ام است. پس این دو آغاز و انجام دوره رسمی مطالعات علمی ام  می باشند.

در این بخش به بیان و تحلیل مسائل و رخدادهای اجتماعی می پردازم.

سوره بون

سوره بون، محله ای در نورآباد دلفان که در آن بزرگ شده ام

سوربون

دانشگاه سوربون، دانشگاهی که در آن مشغول تحصیل هستم